Lietošanas noteikumi

1. Noteikumi/ datu aizsardzība

Tālāk minētie noteikumi attiecas uz katSat visām darījumu jomām. katSat pakalpojumi un piedāvājumi dalībniekiem iespējami, pamatojoties vienīgi uz šiem Vispārējiem darbības noteikumiem. Mēs norādām, ka pieteiktie ārējie pasākumi un ceļojumi notiek nevis caur katSat, bet caur attiecīgo organizatoru. Piedaloties jāievēro viņu (organizatoru) Vispārējie darbības noteikumi.

Aizpildot attiecīgo veidlapu, dalībnieks neatgriezeniski piekrīt savu sniegto datu saglabāšanai katSat dalībnieku datu bankā, kā arī to publicēšanai pēc sekojošiem noteikumiem. Dalībnieka personīgie dati tiek turēti slepenībā, un tos publicē profila veidlapā, kā arī viņa sludinājumos tikai paša dalībnieka sniegtajā apjomā. Dalībnieks apņemas piedalīties ne peļņas nolūkos un nenodarīt citiem zaudējumus. Dalība peļņas nolūkos nav pieļaujama.

2. Dalības līgums

Priekšnosacījums dalībai katSat ir dalības līguma noslēgšana, pamatojoties uz šiem noteikumiem. Dalībnieka līguma partneris ir kat Sat IK, kura kontaktinformācija ierakstīta šo Vispārējo darbības noteikumu noslēgumā.

Jebkura fiziska persona var kļūt par dalībnieku. Dalība ir ierobežota attiecībā uz vecumu: no 18 gadiem. Aizpildot profila informāciju, dalībnieks noslēdz dalības līgumu. Tikai pēc dalībnieka izvēlēto datu publicēšanas katSat interneta lapā un pilnas pakalpojumu paketes pieslēgšanas katSat paziņo par līguma pieņemšanu un līdz ar to par dalības līguma noslēgšanu.

Personas dati jāieraksta patiesi, lai uzņemšana biedros būtu spēkā. Pārkāpumu gadījumā dalībnieks var tikt izslēgts no katSat.

Pilnas pakalpojumu paketes pieslēgšana notiek pēc dalībnieka maksas saņemšanas par apmaksāto periodu. Pirms tam dalības līgumu nevar noslēgt un katSat nav nekāda pienākuma sniegt pakalpojumus. 

3. Cenas, cenu izmaiņas

Visi katSat pakalpojumi, dalības līgums un atlaides atkarīgi no attiecīgi spēkā esošajiem cenrāžiem. Cenrādī uzrādītajās cenās iekļauts likumā noteiktais apgrozījuma nodoklis.

Dalībnieks maksu sedz ar priekšapmaksu. Izmaksas par naudas atgriešanu sakarā ar atvilkšanas maksājumu metodi sedz dalībnieks. Tas pats attiecas uz izmaksām, kuras rodas kredītkaršu uzņēmumu maksājuma noraidīšanas dēļ.

4. Īpaši dalības noteikumi / Lietošanas noteikumi

katSat patur sev tiesības, bet tam nav pienākuma pārbaudīt dalībnieku visu datu pareizību. Dalībniekam vienīgajam ir atbildība par savu sniegto ziņu, kā arī savas komunikācijas satura juridisko uzticamību katSat. Dalībnieku apvienības interesēs nav atļauti apvainojumi, seksuāli viennozīmīgi saturi, varas izpausmes, draudoši, diskriminējoši vai vispārpieņemtās morāles normas un katSat mērķus rupji pārkāpjoši izteikumi, izpausmes attiecībā uz rasi, dzimumu, nacionalitāti, mobilitāti, vecumu utt. vai citi spēkā esošās tiesības pārkāpjoši izteikumi. Tas attiecas arī uz dalībnieka atbildībā esošiem linkiem interneta lapās ar atbilstošu saturu. Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par savām darbībām un rīkošanos ar trešās personas tiesībām.Tas it īpaši attiecas arī uz trešās personas intelektuālo vai labuma gūšanas tiesību aizsardzības ievērošanu. Dalībniekam jāatbrīvo katSat no visām prasībām, kuras izvirza 3.persona pret katSat kādas dalībnieka darbības vai nolaidības dēļ iepriekš minētajā dalībnieka atbildības jomā – pamatoti vai nepamatoti. katSat, ņemot vērā dalībnieku apvienības intereses, kā arī likuma noteikumus, patur sev tiesības noraidīt dalībnieku bez tālākas iemeslu paskaidrošanas aizdomu gadījumā par noteikumu pārkāpšanu, dalībniekam nekavējoties uzteikt, kā arī daļēji vai pilnībā dzēst dalībnieka sniegtās ziņas datu bankā pēc pašu ieskatiem. katSat nodod ziņas (citu dalībnieku vēstules, elektroniskās vēstules, faksus utt.) attiecīgajam dalībniekam tikai personīgi. Jebkuru katSat 3.personai nodoto ziņu tālāka nodošana, publicēšana vai izmantošana labuma gūšanai ir aizliegta, it sevišķi to, kas attiecas uz citiem dalībniekiem.

5. Līguma laušana

Atteikums pirms norunātā perioda beigām nav paredzēts, ja nu vienīgi kāds biedrs pieprasa savas dalības priekšlaicīgu izbeigšanu vai katSat vienpusēji uzsaka līgumu, jo kāds biedrs rīkojies pret vispārpieņemtām morāles normām vai katSat pamatnostādni. Biedru nauda nav jāatgriež priekšlaicīgas izstāšanās dēļ.  

6. Norise/ Atbildība

Precīza dalības norise izriet no lietošanas norādījumiem portālā katSat. katSat sniedz vienīgi solītās komunikācijas iespējas, bet nevar uzņemties atbildību par veiksmīgu kontaktu izveidošanos, kā arī, par citu dalībnieku izturēšanos.

7. Teksti/ Attēli/ Fotogrāfijas/ Filmas/ Skaņu ieraksti

Dalībnieks nodrošina, ka viņa dotie teksti, attēli, fotogrāfijas, filmu un skaņu ieraksti (īsāk teksti & dati) ir brīvi no 3.personas tiesībām, kuras varētu būt pret publicēšanu vai citādu izmantošanu katSat. Datus sniedzošais dalībnieks līdz ar iesūtīšanu, attēlu ielādēšanu, dod savu piekrišanu tekstu & datu publicēšanai internetā un citos mēdijos caur katSat. Šo piekrišanu dalībnieks katrā laikā rakstiski atsaukt. Tad katSat atsauktos tekstus & datus nekavējoties izņems. Dalībnieks galvo par viņa sniegto tekstu & datu saturu. Tie tiek izslēgti no publikācijām, ja ir pretrunā spēkā esošajai likumdošanai, katSat lietošanas noteikumiem vai vispārpieņemtām morāles normām. katSat patur sev tiesības dalībnieku apvienības interesēs pārbaudīt publicēšanai iesniegto datu nopietnību un nepublicēšanu.

8. Reklāma/ Mārketings

Dalībnieks paziņo par savu piekrišanu, ka visi viņa iesniegtie dati tiek saglabāti un izvērtēti vienīgi katSat iekšējai lietošanai. Bez dalībnieka skaidras piekrišanas personīgi uz personu attiecināmi dati netiek nodoti tālāk 3.personai. Dalībnieks piekrīt saņemt ziņnesi savā e-pastā ar katSat informāciju.

9. Izmantošana labuma gūšanai

katSat piedāvājuma vai pakalpojumu jebkura neatļauta izmantošana labuma gūšanai nav pieļaujama un tiek juridiski kontrolēta. Norāde uz citiem interneta vai cita veida piegādātāju precēm un pakalpojumiem nav pieļaujama, neatkarīgi no tā - komerciālas vai privātas dabas. Visām publikācijām un citai dalībnieku sniegtajām informācijai jābūt privāta rakstura, tas nozīmē, tās nedrīkst būt vērstas uz materiālu peļņu. Labuma gūšanas vai citādi neatļautu tekstu gadījumā katSat patur tiesības tos nekavējoties dzēst un pieprasīt zaudējumu atmaksu. Šis zaudējumu atmaksas pieprasījums neskar pārējās katSat tiesības. katSat dalībnieku publicēto datu izmantošana citiem mērķiem, nevis tikai privātu kontaktu uzņemšanai nav pieļaujama. Tāda ļaunprātīga izmantošana (piem., reklāmas nolūkā) tiek nekavējoties juridiski - arī krimināltiesiski - kontrolēta.

10. Tehniskais aprīkojums

Biedriem pašiem jāsedz izmaksas par aprīkojumu (dators, programmatūra, modems utt.), kuri atvieglo piekļuvi pakalpojumiem. Tas attiecas arī uz telekomunikāciju nodevām, kuras rodas no to lietošanas.

11. Atbildības izslēgšana

katSat neuzņemas nekādu atbildību par citu dalībnieku publicēto, attiecīgi - sniegto datu pareizību. Tā kā katSat ārpus katSat servera nav nekādas ietekmes uz datu transportēšanu internetā un pamatojoties uz interneta īpatnībām un nedrošību, katSat nevar uzņemties atbildību par zudušiem vai viltotiem datiem veidlapās vai par citām kļūdām datu pārraides jomā, kuras ir ārpus katSat servera.

katSat cenšas attīstīt savu pakalpojumu pieejamību internetā, tomēr tehnisku iemeslu dēļ (servera dublēšana, apkope utt.) nevar garantēt pastāvīgu nevainojamu piekļuvi. Ir iespējami darbības pārtraukumi. Attiecīgi katSat nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri rodas piekļuves pārtraukumu vai tikai ierobežotas piekļuves iespējas dēļ. katSat rēķinās ar vismaz 90 % piekļuvi saviem pakalpojumiem vidēji gadā. No tā izņemti laiki, kuros tīmekļa serveris tehnisku vai citu problēmu dēļ, kas nav katSat ietekmes sfērā (nepārvarama vara, 3.personas parādi utt.) nav lietojams internetā. Pie katSat uzdevumiem pieder dalībnieku datu rūpīga un aktuāla ievākšana un apstrāde. katSat tomēr nevar uzņemties atbildību par piemērota datu kontakta izveidi, piem., laulātajam draugam.

Ikviena cita katSat atbildība, neatkarīgi no juridiskā pamata, atbilst attiecīgā regresu radošā/ iesniedzēja dalībnieka līdz šim faktiski iemaksāto summu apjomam. Citi iesniegumi atlīdzinājuma saņemšanai ir izslēgti, ja nav radušies katSat kaitniecības vai rupjas nolaidības dēļ. Tas iekļauj arī atbildību par materiāla un nemateriāla rakstura sekojošiem zaudējumiem, kuri rodas no paviršības vai tehnisku cēloņu radītām kļūdām datu pārraidē.

Šajā atbildības izslēgšanā, kā arī atbildības ierobežošanā neminēta paliek atbildība par zaudējumiem sakarā ar dzīves, ķermeņa vai veselības stāvokļa pasliktināšanu, kura radusies katSat nolaidīgas pienākumu izpildes dēļ vai katSat likumīgā pārstāvja vai izpildes palīga kaitnieciskas vai nolaidīgas pienākumu izpildes dēļ, kā arī par citiem zaudējumiem, kuri radušies katSat rupji nolaidīgas pienākumu izpildes dēļ vai katSat likumīgā pārstāvja vai izpildes palīga kaitnieciskas vai nolaidīgas pienākumu izpildes dēļ.

12. Dalībnieka atbildība

Iesniedzot datus, dalībnieks nodrošina visu viņa iesniegto ziņu pareizību. Dalībnieks atbild gan katSat, gan cietušās 3. personas priekšā par visiem zaudējumiem, kuri rodas, iesniedzot nepareizus, viltotus vai dalībnieka personai nepiederīgus tekstus & datus (salīdzināt augšā § 8). Dalībnieks atbild par visiem zaudējumiem, kuri rodas viņam iesniegtu datu nepieļaujamas tālāk nodošanas dēļ.

13. Atbildība par saitēm

katSat nepārprotami distancējas no jebkāda norādīto saišu lapu vai grafiku satura un nepadara to nekādā gadījumā par savu īpašumu. Visiem vadlīniju pārkāpumiem (salīdzināt ar 4. šajos Vispārējos darbības noteikumos) vai pret vispārpieņemtu morāles normu pārkāpumiem, par kuriem uzzina katSat, seko saišu, ierakstu, grafiku vai līdzīgu materiālu tūlītēja dzēšana. Mēs lūdzam Jūsu izpratni par to, ka mēs tikai laiku pa laikam spējam veikt izlases veida pārbaudes un tāpēc mums vajadzīgs Jūsu atbalsts un līdzdalība mūsu katSat piedāvājuma nopietnības uzturēšanai.

14. Papildnorunas / Vispārējo darbības noteikumu tiesiskā darbība

Papildu norunu un līguma papildinājumu darbībai nepieciešama rakstiska forma. Ja kāda daļa no šiem Vispārējiem darbības noteikumiem nedarbojas vai kļūst neiedarbīga, tad citu noteikumu darbība ar to netiek ietekmēta. Noteikums, kas nedarbojas vai iztrūkst, drīzāk jāaizvieto ar nedarbojošam noteikumam ekonomiskā un juridiskā ziņā tuvāk stāvošo.

Dalībnieks nepārprotami atzīst par saistošiem minētos Vispārējās darbības noteikumus, nododot dalībnieka iesniegumu katSat un ar pieslēguma veikšanu tie kļūst par dalības līguma sastāvdaļu.

Vispārējo darbības noteikumu jaunākas versijas tiek atlasītas un katSat skaidri norādītas. Tās un līguma saturs katrreiz tiek atzīti, ja dalībnieks četru nedēlu laikā rakstiski neiebilst. Dalībnieki apņemas šajā ziņā, iesniedzot dalības iesniegumu, regulāri pievērst uzmanību atbilstošajiem norādījumiem un pieņemt zināšanai jaunās versijas.

15. Pasākumi

katSat labprāt piesaka pasākumus kalendārā pirmajā un datumu lapā izvēlētajā jomā, kuri interesanti katoļu partneru meklēšanai. katSat neuzņemas nekādu atbildību par pasākumiem, kurus neorganizē pats katSat. Pasākumus ar vispārēja labuma mērķi piesaka parasti kā bezmaksas ar lūgumu uz saiti. katSat patur tiesības pieteikt pasākumus ar peļņas mērķi pret samērīgu pretpakalpojumu.

16. Piemērojamās tiesības

Juridiskās attiecības starp dalībnieku un katSat nosaka vienīgi
Latvijas Republikas tiesības.

kathTreff, Möllwaldplatz 5, A-1040 Wien, e-pasts: office(at)kathtreff.org

katSat IK, e-pasts: office@katsat.lv

Atrast dzīvesdraugu


Reģistrēties